Uvjeti i pravila privatnosti

OPĆI UVJETI PRODAJE OMEGA AIR INŽENIRING d.o.o. LJUBLJANA1. OPĆENITO

1.1. Opći uvjeti prodaje tvrtke Omega Air Inženiring d.o.o. Ljubljana reguliraju pravne odnose između Omega Air Inženiring d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskog odreda 10, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i kupac proizvoda i usluga koje prodavatelj nudi iz svog prodajnog kataloga.

1.2. Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve odnose između prodavatelja i kupca, osim kada se prodavač i kupac izričito drugačije dogovore o pojedinačnim pravima i obvezama.

1.3. Primjenjuju se samo pisani ugovori. Poruke poslane odgovarajućim telekomunikacijskim kanalima (faks, e-pošta itd.) Također se računaju kao pisani sporazumi.

1.4. Ako prodavatelj i kupac zaključe ugovore koji pojedinačna prava i obveze uređuju drugačije nego u okviru ovih Općih uvjeta prodaje, to nema utjecaja na valjanost ostalih ovdje sadržanih odredbi.

1.5. Opći uvjeti prodaje prodavatelja imaju presedan nad bilo kojim potencijalnim općim uvjetima kupca, osim ako se prodavač i kupac drugačije ne dogovore.

2. PONUDE I NARUDŽBE

2.1. Kupčeva narudžba za Prodavatelja postaje obvezujuća tek kada kupac od prodavatelja dobije pisanu potvrdu narudžbe.

2.2. Prodavatelj jamči za uvjete navedene u ponudi ili ponudi samo u okviru valjanosti ponude ili ponude.

2.3. Ako kupac želi promijeniti ili otkazati narudžbu nakon što je primio pisanu potvrdu, mora nadoknaditi sve povezane troškove nastale od strane prodavatelja.

2.4. Bez obzira na prethodni odlomak, kupac nije u mogućnosti otkazati ili promijeniti narudžbu nakon što je od prodavatelja dobio pisanu potvrdu ako je dotična roba izrađena prema uputama i specifikacijama kupca ili isključivo za kupca - osim ako prodavatelj ne da njegov izričiti pristanak.

3. CIJENE
3.1. Unless otherwise agreed between the Seller and the buyer, all prices apply according to the Seller's respective valid price list. All prices are denominated in euros.

3.2. The Seller reserves the right to harmonize its prices with changes on the world raw materials market, labor costs and other operating costs, as well as with changes in exchange rates, even for deliveries that have not yet been delivered on the day the change comes into effect. 

4. UVJETI PLAĆANJA

4.1. Rok plaćanja definiran je kao datum kada je kupac dužan cjelokupan iznos na računu dostaviti na bankovni račun prodavatelja. Isplata se smatra završenom kada je novac (nabavna cijena) na bankovnom računu prodavatelja.
4.2. Ako u ugovoru nije drugačije naznačeno, kupac mora platiti robu sa 100% pretplatom.

4.3. Ako se solventnost kupca značajno smanji ili ako nije u mogućnosti osigurati odgovarajuće osiguranje plaćanja - ili ako je kupac pružio lažne podatke prilikom osiguranja plaćanja - sve postojeće štete moraju se odmah platiti, osim ako kupac, po nalogu Prodavatelja, ne osigura odgovarajuće osiguranje. Kupac je dužan vratiti svu isporučenu robu Prodavaču o svom trošku.

4.4. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Prodavatelj zadržava pravo naplatiti zakonske zatezne kamate i sve troškove vezane uz slanje obavijesti i povrat dotičnog iznosa.

4.5. Ako se kupac žali zbog kvalitete i količine robe ili ako odbije račun, kupac je dužan platiti nesporan iznos računa. Osporeni iznos ograničen je na četrdeset (40%) posto vrijednosti računa.

4.6. Kupac ima pravo odbiti račun (osporeni iznos računa iz prethodnog stavka) najkasnije u roku od osam (8) dana nakon primitka. Kupac je dužan detaljno objasniti i obrazložiti svoje odbijanje računa. Ako kupac kasni u tome ili ako je objašnjenje nedovoljno ili neopravdano, smatramo da je račun u cijelosti prihvaćen.

4.7. Ako kupac kasni s plaćanjem računa petnaest (15) dana ili više, prodavatelj može promijeniti svoje uvjete prodaje, čak i za isporuke koje su već izvršene, ali nisu plaćene; alternativno, Prodavatelj može odustati od ugovora bez najave. U ovom slučaju, kupac također prodavatelju daje neopozivu i bezuvjetnu dozvolu za ulazak u prostor u kojem kupac skladišti njihovu robu, uzimajući natrag neplaćenu robu ili robu jednake vrijednosti potraživanju. To ne znači da je prodavatelj odustao od ugovora, osim ako prilikom preuzimanja robe ne pruži pisanu potvrdu u tom smislu.

4.8. Kupac nema pravo zadržavanja plaćanja ili postavljanja protupotraživanja, osim ako se izričito pismeno ne dogovori. Kupac se obvezuje da neće ustupiti potraživanja koja ima prema Prodavatelju trećim stranama bez prethodnog pismenog pristanka Prodavatelja; u suprotnom, kupac mora prodavatelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 25% od vrijednosti ustupljenog potraživanja.

5. DOSTAVA I USLUGA

5.1. Ako se prodavač i kupac drugačije ne dogovore i pismeno potvrde, uvjeti isporuke postavljeni su kao EXW Omega Air d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskog odreda 10, 1000 Ljubljana, Incoterms 2020.

5.2. U svojoj pisanoj potvrdi narudžbe Prodavatelj određuje obvezujuće datume isporuke. Dostava u četrnaest (14) dana nakon roka navedenog u potvrdi narudžbe ne smatra se zakašnjelom isporukom.

5.3. Kupac je dužan prihvatiti robu u roku navedenom u potvrdi narudžbe. Ako kupac ne prihvati robu u zadanom roku, prodavatelj ima pravo na njezino skladištenje u svom skladištu. Ako kupac ne preuzme robu u roku od pet (5) dana od primitka obavijesti da je roba spremna za preuzimanje, prodavatelj ima pravo naplatiti 0,2% od prodajne vrijednosti robe koju prodavatelj skladišti svaki dan kupac kasni s preuzimanjem; ovo se koristi za pokrivanje troškova skladištenja robe od datuma kada je trebala biti preuzeta do datuma kada kupac preuzme dotičnu robu. Ako prodavatelj ne može skladištiti robu u svom pogonu, to može učiniti u drugim odgovarajućim skladištima - na trošak kupca.

5.4. Ako kupac kasni s preuzimanjem robe, opasnost od slučajnog uništenja ili oštećenja robe pada na kupca na dan kada kasni s preuzimanjem robe.

5.5. Ako kupac ne preuzme robu u roku od dvadeset (20) dana od utvrđenog datuma, prodavač pismeno traži od kupca da preuzme robu u dodatnom roku, koji ne smije biti kraći od deset (10) dana. Ako kupac ne prihvati robu ni u dodatno predviđenom roku, prodavatelj je može prodati. Tada prodavatelj tako primljene iznose može podmiriti troškove koji su nastali.

5.6. Prodavatelj zadržava pravo na djelomične isporuke.

5.7. Ako predmet isporuke uključuje robu koju treba servisirati (kompresori, ventilacijski uređaji itd.), Kupac se obvezuje da će tu robu servisirati kod prodavatelja najmanje još pet (5) godina nakon isteka jamstvenog razdoblja, osim ako se dvije strane drugačije ne dogovore.

6. ZADRŽEVANJE NASLOVA

6.1. Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja čak i nakon što je predana u posjed kupca dok kupac ne plati cjelokupnu cijenu kupnje i ostale potencijalne obveze koje može imati prema Prodavaču.

6.2. Kupac ima pravo na ponovnu prodaju proizvoda, pod uvjetom da Prodavatelj zadrži pravo vlasništva, ili ih može koristiti u proizvodne svrhe, pod uvjetom da to predstavlja redovan poslovni postupak kupca i da kupac ne kasni s uplatama Prodavatelju. Kupac je dužan ustupiti sve potencijalne zahtjeve koje ima prema svojim kupcima u vezi s prodajom robe vlastitim klijentima Prodavatelju kao osiguranje.

6.3. Kupac je dužan prodavatelju dostaviti podatke o ustupljenim tražbinama i dužniku. U svojoj poruci, kupac je dužan prodavatelju dostaviti sve podatke koji bi mu mogli biti potrebni ako bude prisiljen povratiti ove zahtjeve. Kupac također mora obavijestiti svog dužnika o zadržavanju prava vlasništva i o ustupanju potraživanja.

6.4. Ako kupac kasni s plaćanjem obveza koje ima prema Prodavaču, gubi pravo na daljnju prodaju robe svojim klijentima.

6.5. Ako se roba nad kojom prodavatelj zadržava vlasništvo pomiješa ili prerađuje s drugim proizvodima, prodavatelj stječe vlasništvo nad tim novim proizvodima ili drugim proizvodima do vrijednosti robe nad kojom prodavatelj zadržava vlasništvo.

6.6. Dok ne steknu potpuna vlasnička prava nad robom, kupac je dužan pažljivo postupati s robom nad kojom prodavatelj zadržava pravo vlasništva, štiteći je od potencijalne štete ili uništenja.

7. VIŠA SILA

7.1. The Seller is not responsible for the partial fulfillment or the failure to fulfill its obligations if this is the result of unavoidable events, which the Seller was powerless to prevent or remedy (force majeure). The following events are examples of force majeure: fire, floods, earthquakes, rebellions, war or armed conflicts, terrorist attacks, outbreaks of diseases, power cuts, Internet outages, protests or other work interruptions due to administrative or other limitations or prohibitions, e.g. embargoes, seizures, caps on financial operations, transport limitations, a lack of material on the world markets, a reduction in energy supply and other barriers over which the Seller has no influence. A lack of material and services from the Seller's suppliers or companies that the Seller includes in the fulfilment of its contractual obligations is also considered an example of force majeure, as is their failure to supply goods and services to the Seller on time.

7.2. If the Seller is unable to fulfill its obligations for reasons from the previous paragraph, the Seller is required to immediately inform the buyer of this fact. In this case, the deadline for fulfilling the obligation is extended for the length of the force majeure events and its consequences. If the force majeure events last longer than three (3) months, the buyer and the Seller may immediately withdraw from the contract; without any liability or similar compensations.

8. GARANCIJA I ČINJENIČNI NEDOSTACI

8.1. Prodavatelj jamči da je sva roba proizvedena u skladu sa specifikacijama i svjetskim standardima za ove vrste proizvoda. Ako se izričito ne dogovori suprotno, Prodavatelj jamči savršen rad svoje robe s jamstvenim rokom od osamnaest (18) mjeseci, počevši od dana kada je roba isporučena kupcu, ili s dvanaest (12) mjeseci jamstvenog razdoblja, počevši od na datum kada je roba instalirana ili je počela koristiti. Ako je potrebno kontrolno pokretanje, dvanaest (12) mjeseci jamstvenog razdoblja službeno započinje na dan pokretanja proizvoda.

8.2. Jamstvo ne obuhvaća:
- potrošni dijelovi za robu;
- troškovi rada, putni troškovi i smještaj uslužnog osoblja;
- troškovi povezani sa montažom i rastavljanjem robe;
- šteta više sile;
- dijelove koje je dodala ili promijenila neovlaštena osoba;
- šteta zbog nepravilne uporabe robe;
- štete nastale tijekom transporta ili istovara.

8.3. Jamstvo prestaje važiti u sljedećim slučajevima:
- ako robu neovlašteno dira;
- ako se roba koristi u svrhe za koje nije dizajnirana ili u svrhe koje prelaze uobičajenu upotrebu;
- ako korisnik ne prihvati upute prodavatelja ili proizvođača pod savjetom;
- Ako potencijalnu instalaciju ili pokretanje kontrole vrši treća strana, bez prethodnog pismenog odobrenja prodavatelja ili ako pokretanje kontrole nije izvršeno.

8.4. Kupac mora pregledati robu odmah ili što je prije moguće. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o bilo kakvim nedostacima odmah ili najkasnije u roku od osam (8) dana od datuma isporuke. U slučaju skrivenih nedostataka, kupac mora zatražiti povrat odmah ili najkasnije u roku od osam (8) dana od dana kada je otkrio nedostatak. Prodavatelj nije odgovoran za skrivene nedostatke koji se pojave nakon šest (6) mjeseci nakon datuma isporuke.

8.5. Ako tvrde stvarne nedostatke ili jamstvo, kupac mora prodavatelju omogućiti pregled robe. U tu svrhu kupac mora prodavaču proslijediti sve potrebne podatke i fotografije robe s oštećenjima. Ako se nedostatak ne može ispravno utvrditi iz stečenih podataka ili fotografija, kupac također mora prodavaču poslati neispravnu robu.

8.6. U slučaju tehničkog preuzimanja robe, kupac je dužan odmah zahtijevati povrat nedostatka, tj. Tijekom preuzimanja.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

9.1. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju bi kupac mogao pretrpjeti uslijed kašnjenja prodavatelja u izvršavanju svojih ugovornih obveza, posebno zbog netočnih ili netočnih podataka, specifikacija, projekata ili bilo kojih drugih podataka koje je kupac pružio.

9.2. Prodavatelj nije odgovoran za štetu koja nije izravno povezana s robom, posebno za gubitak zarade, štetu na ostalim stvarima kupca, štetu zbog neispravnosti opreme, zastoj u proizvodnji i / ili drugu nastalu imovinsku ili neimovinsku štetu od strane kupca.

9.3. U svakom slučaju, ukupna i maksimalna odgovornost Prodavatelja i njegovih partnera, zaposlenika, menadžera i kooperanata ograničena je na vrijednost robe koja je uzrokovala gubitak.

10. POVJERLJIVOST

10.1 Prodavatelj i kupac suglasni su da će sve podatke povezane s ugovornom dokumentacijom, kao i sve ostale podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa, tretirati kao poslovnu tajnu najmanje pet (5) godina nakon završetka ili raskida ugovornog odnosa.

10.2. Nijedna stranka ne može otkriti ili upotrijebiti podatke iz prethodnog stavka u bilo koju svrhu ako nije izravno potrebna za izvršavanje prava i obveza svojstvenih ugovoru, bez prethodnog pismenog pristanka druge strane.

10.3. Pojam poslovna tajna obuhvaća skice, planove, izračune, upute, popise, pisma, bilješke, ugovorne dokumente i druge podatke u materijaliziranom ili nematerijaliziranom obliku.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

11.1. Prodavatelj i kupac slažu se da će sve potencijalne nesuglasice riješiti prijateljskim putem. Ako se spor ne može riješiti sporazumno u roku od trideset (30) dana od obavijesti o spornom događaju, sporove će riješiti putem nadležnog suda u Ljubljani. U takvom su slučaju jedino primjenjivi zakoni Republike Slovenije.

12. VALJANJE OPĆIH UVJETA PRODAJE

12.1. Ovi Opći uvjeti prodaje vrijede u svim slučajevima, osim ako se prodavatelj i kupac prethodno izričito ne dogovore.

12.2. Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže ništavnom, to ne utječe na ostale odredbe ovdje. U takvom slučaju, Prodavatelj i kupac zamijenit će ništavu odredbu posebnim pisanim sporazumom novom, valjanom odredbom koja će sadržavati duh izvorne odredbe.

12.3. Prodavatelj zadržava pravo promjene odredbi ovih Općih uvjeta prodaje.

12.4. Ovi Opći uvjeti prodaje objavljeni su na sljedećoj web stranici www.omega-air.si i vrijede od 24. listopada 2016. godine.


1. UPRAVLJANA
Službeni naziv tvrtke: Omega Air Inženiring d.o.o. Ljubljana
Sjedište: Cesta Dolomitskega odreda 10, 1000 Ljubljana, Slovenija

2. KORIŠTENJE, OBIM I SVRHA ODRŽAVANJA I OBRADE
Osobni podaci pohranjuju se i obrađuju u svrhu održavanja kontakta s kupcem, slanja obavijesti i vijesti putem e-pošte, promocije prodaje, profiliranja kupaca s ciljem prilagođavanja sadržaja i proizvoda kupcima u e-pošti i na web stranicama. Prilikom slanja e-pošte bilježimo dojmove na korisničkim stranicama primljenih poruka i klikove na veze u primljenim porukama. Za bolju i fokusiraniju ponudu i prilagodbu daljnjih poruka, snimljeni se podaci automatski obrađuju, analiziraju, profiliraju i procjenjuju. Na temelju zabilježenih podataka i kreiranih profila ne vršimo automatizirano donošenje odluka.
U svrhu informiranja putem e-maila čuvamo:
- email adresa,
- naziv organizacije,
- Ime,
- prezime,
- seks.

Osobne podatke prikupljamo uz izričit pristanak uz pristanak pojedinaca. Pristajemo zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobiveni.
Naše osobne podatke koriste sljedeći odjeljci:
- prodaja,
- Marketing,
- Korisnička podrška,
- Upravljanje.

3. IZNOS
We store personal data collections on the territory of the Republic of Slovenia and do not place them in other countries.

4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA 
Osobne podatke pojedinca čuvamo sve dok se ne povuče pristanak za pohranu i obradu pojedinačnih podataka. Nakon otkazivanja pristanka pojedinca, njegovi se osobni podaci odmah i učinkovito brišu.
Ako gore opisane svrhe, za koje pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke, prestanu postojati u našoj tvrtki, baze podataka čija je svrha prestala biti odmah i učinkovito i trajno izbrisane.
Informacije o primljenim porukama i klikovima na veze u primljenim porukama pohranjujemo 12 mjeseci nakon slanja poruke.

5. PRAVA POJEDINCA
Svaki pojedinac može tražiti informacije u bilo kojem trenutku
- uvid,
- ispravak,
- potpuno brisanje,
- prijenos na drugog pružatelja srodnih usluga,
- prekid obrade i hranjenja; povlačenje privole za obradu i skladištenje, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade koja je, na temelju pristanka ili pristanka, suglasnost provedena do njenog otkazivanja.

U slučaju da bismo željeli dalje obrađivati ​​osobne podatke u našoj tvrtki u svrhu koja nije svrha zbog koje su prikupljeni osobni podaci, pružit ćemo pojedincima podatke o toj drugoj svrsi i sve daljnje relevantne informacije, poput onih danih u ovom dokumentu.

Svaka osoba može, u slučaju da vjeruje da je na bilo koji način povrijeđena njegova prava iz zaštite njegovih osobnih podataka, kad god podnese žalbu nadzornom tijelu - Povjereniku za informacije u Republici Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski ovlaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Učinit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo pojedincima u ostvarivanju njihovih prava.

OMEGA AIR INŽENIRING d.o.o. LJUBLJANA